HỘI NHẬP & TOÀN CẦU HÓA

Hội nhập & toàn cầu hoá

Mục tiêu của bài học là cùng lúc có được kiến thức của 3 môn học Tiếng Anh, Địa lý, Giáo Dục Công Dân. Hội nhập và Toàn cầu hoá là khái niệm của các định chế thương mại, bao gồm 3 cấp bậc,...

Khoa học xã hội

To top